maloki

tankar & funderingar

Posts Tagged ‘kommunledare’

Krisgruppens rapport: Värmland

Posted by maloki på 11 november, 2009

Så som endel har hört, genom kanske ”fel” kanaler: Problemet inom Piratpartiet i Värmland är löst, här följer Krisgruppens rapport:

Uttalande från den tillfälligt tillsatta konflikthanteringsgruppen, om lösning och tankar kring problematiken i Värmland:

Lösning till Värmlandssituationen

I korthet:
Vår analys av problemet landar i att VL och vVL-rollerna varit oklart definierade samt att man därför missförstått och missat att kommunicera med varandra. Detta har dessutom förstärkts av att ”personkemin” inte fungerat alltid.

Vi föreslår därför:
1. Val utlyses i januari för tillsättande av VL. Ev. kan det vara idé att hålla val för vVL också i samband med detta, men det diskuteras i så fall fram av organisationen. Det här är första gången som medlemmarna väljer VL och som kuppskydd rekommenderar vi att kandidaterna varit medlemmar åtminstone de senaste sex månaderna.
2. C Magnus Berglund tar time-out fram till VL-valet.
3. Magnus Siljerud är ombedd och har tackat ja, till att som pilotfall för hela den svenska organisationen, fungera som organisatorisk rådgivare. Han är även beredd att fungera som t.f. VL i Värmland fram till valet i januari.

Lite mer omfattande:
Det är ibland svårt att veta vilken hatt någon bär när de uttalar sig inom Piratpartiet. När någon har en åsikt, är det ett beslut eller är det diskussionsunderlag? Detta är ett genomgående problem genom partiet, antagligen i hela samhället och inte något man löser särskilt enkelt. Specifikt inom piratpartiet är det dock lite av ett bekymmer vad de olika titlarna — VL, Vvl, KL — har för befogenheter. Vilka beslut ska och kan de ta?

Det behövs någon form av ramverk för hur det ska se ut och det är något som vi inom konfliktgruppen varken kan eller ska ta på oss. Däremot ser vi en potential för problem i flera regioner pga att det inte finns regler som är tagna under någon form av öppen diskussion. Vi skulle vilja be ledningen dra igång en ordentlig diskussion för att ta fram material för VL och vVL, så det finns något som i möjligaste mån anger vad som förväntas av var och en i de roller som besätts. Det torde finnas massor av samlade erfarenheter alla regioner kan ha glädje av.

Det ankommer inte på en konflikthanteringsgrupp att bestämma hur rollerna ska se ut, vad de ska ha för ansvar, men vi har i alla fall utifrån vårt intresse av att försöka få bollen så snabbt som möjligt i rullning tagit fram ett diskussionsunderlag.

x) Curt Jonsson har researchat och utvecklat detta (se nedan)

Så till Värmland specifikt:
I Värmland har man uträttat storverk genom att jobba på magkänsla i princip. Vad rollerna för dem som innehaft ansvarstitlar skulle innebära, har lösts från händelse till händelse genom ”att göra”, och en stor del av konflikten verkar härröra sig från att man nu upplever sig inte ha något manöverutrymme längre efter att i princip suttit vid ratten. Vem ska styra och när?

Den kritik som innefattat ”brist på ledarskap” är svårtacklad. Vi har inom organisationen egentligen inte något utmejslat facit för vad det innebär, vilket i sin tur leder till att det varit upp till var och en att lägga in sin egen tolkning. De flesta är helt med på att det krävs viss flexibilitet och ansvarsfrihet, men det har inte fungerat optimalt i Värmland. Osäkerheten har varit stor och upplevelsen har varit att utdelat ansvar, pga brist på ordentlig dialog, har tagits bort.

Ytterligare en dimension av problematiken blev att det inte fanns några egentliga tankar om vad som ska hända i organisationen vid hastigt påkommet val av VL. Flera aktiva har redan valt att inte delta i diskussionerna och någon tydlig efterträdare finns i dagsläget inte egentligen. Det finns såklart flera goda kandidater, men i skuggan av en konflikt ser få så bra ut som de förtjänar. Det är en av anledningarna till att lite tid behövs innan val utlyses.

En annan bidragande orsak har också varit att C Magnus Berglund pga sin civila arbetsbelastning inte kunnat ägna sig åt VL-jobbet på heltid. Och det har medfört att såväl beslutsfattande som relationer mellan honom och vVL samt även relationerna inbördes mellan de olika vVL kommit i kläm. CMB har nu föreslagit att han tar time-out från VL-jobbet och att någon tillsätts som tillförordnad tills val kan ske i januari 2010. Hans privata arbetsbelastning kommer under några månader fortsätta vara hög och identifierade behov inom organisationen behöver tas om hand. Han rekommenderar Magnus Siljerud till detta jobb och vi tycker det verkar vara ett bra val, vilket även tillfrågade vVL gör.

Vi föreslår även att Magnus Siljerud tar över och gör klart om han vill ha någon vVL och i så fall utser en eller flera. Om det här faller väl ut, kan Magnus Siljerud kanske även bli intressant som organisatorisk rådgivare nationellt.

x)

Kort sammanfattning av en Valkretsledares (VL) viktigaste uppgifter inom Piratpartiet (baserat på tankar och tolkningar från två DL och två VL, slumpmässigt utvalda)

091103/CJ

Kontaktperson. VL ska vara spindeln i nätet i valkretsen och svara för Mediakontakter mm. Evt hänvisa till rätt person eller svara själv.
Kontakter ”neråt” mot vice valkretsledare (vVL) samt kommuner/kommunledare (KL)

Kontakter ”uppåt” mot distriktsledare (DL)
Ha täta kontakter både via mobil, skype och afk

Rekrytera medarbetare: vVL och KL. Även sträva efter att involvera och aktivera personer i att arbeta för PP och/eller stödja vVL och KL i detta arbete.

Språkrör och samordnare. Förmedla medlemmarnas önskemål uppåt och ledningens önskemål nedåt. Lyssna, skapa förståelse och underlätta beslut.

Initiera aktiviteter i samråd med vVL och KL eller (om sådana inte finns) aktiva medlemmar. Detta under förutsättning att man i kommunerna inte själva drar igång saker.

Uppmuntra engagemang. Hitta balansen mellan att starta aktiviteter och uppmuntra när andra aktiverar sig. Undvika att ”ta över”.

Problemlösare och nätverkare. Vara den resursperson som vVL och KL med förtroende vänder sig till, om de har problem. Vara en s k ”nätverkare” som kopplar ihop folk så att de kan lösa saker tillsammans.

Distributör. Vid val och andra kampanjer ska VL se till att (Enligt nytt förslag ska dock KL kunna beställa direkt från shoppen) kampanjmaterial och valsedlar finns. VL svarar också för att engagera personer i att sprida materialet på ett bra sätt.

Underlätta kommunikation. Försäkra sig om att alla i organisationen kan få kontakt med varandra. Aktivt reda ut eventuella missförstånd som kan uppstå.

Delegera uppgifter. VL ska kunna delegera uppgifter och ansvar. Det är sedan fortfarande VL:s uppgift att följa upp hur det går – dock inte att utan samråd återta uppgifter som delegerats.

Rollen för vice valkretsledare (vVL) är mer oklar. Utgör de ett mellansteg mellan VL och KL eller har de en stabsfunktion med avgränsat ansvar? Fungerar de som ställföreträdare för VL och när och hur? Detta har vi inte tagit ställning till. Det kräver ytterligare diskussion.

Emma Marie Andersson
Mikke Svensson
Curt Jonsson

Annons

Posted in piratpartiet | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Nu organiserar vi Piratpartiet

Posted by maloki på 17 oktober, 2009

Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg om att Piratpartiet i Värmland ställer upp i Landstingsvalet så har vi utvecklat en ny plan rent organisatoriskt här i Värmland. Vi har hamnat på det plan då vi har en VL (Valkretsledare) och 4 stycken vVL (vice Valkretsledare). Alla blev omvalda/invalda på senaste mötet mellan kommunledare och valkretsledare.

Under våren så växte organisationen i hela landet, men i synnerhet i Värmland, lite fortare än vad vi hann med. Under kort tid så tillsattes många poster och många nya människor gick med i Piratpartiet. Vi har nu fått lite tid att landa, samla oss och fundera hur vi vill gå vidare.
Anledningen till att vi här i Värmlands valkrets valt att ha 4 vVL är att de alla fyller en varsin roll, har ett eget ansvarsområde, för att förenkla arbetet och för att låta dem fokusera på det vi och de känner är något de kan eller intresserar sig för.
De roller de uppfyller är Media, Medlemskontakt/vård, Aktivism och Webb. Varför vi har detta på Valkretsnivå är så enkelt att dessa personer kommer vara ledande för de olika grupperna som rollerna skapar, med alla personer i övriga kommuner som jobbar under samma titlar. Dessa roller kan bäras av samma person utefter behov då vissa kommuner kanske inte behöver ha 4 vKL för att klara av allt arbete medan det i andra kommuner kan vara mer än behövligt, och kanske till och med nödvändigt för att få en mer flytande organisation.

Grundtanken bakom det är att det ska bli lättare för utomstående och även medlemmar att veta vem de ska kontakta för vissa frågor.
Detta passar även bra ihop med vad partiledningen efterfrågat:

För att kommunikationen ska flyta inom partiet som helhet, så ställs vissa krav på lokal organisation. Det är dessutom en förutsättning för en fungerande greppbarhet, att den ser likadan ut i hela landet, så att vi kan jämföra olika delar av landet och prata samma språk.

Vad skulle de olika rollerna innebära? Vi tar dem i tur och ordning:

Medlemskontakt/vård
En medlemskontakt har i uppgift att svara på frågor rörande medlemskap, samt upprätthålla medlemsvård i samarbete med aktivistkontakten. Vidare så åligger det på en medlemskontakt hålla mediakontakten uppdaterad med saklig och korrekt information om rådande medlemsantal eller annan relevant statistik.

Aktivism
En aktivistkontakt sköter planering och genomförandet av eventuella arrangemang, samt delegering av arbetsuppgifter till berörda aktivister. Vidare så åligger det på aktivistkontakten att värva medlemmar, samt hålla mediakontakten uppdatera med saklig och korrekt information om eventuella arrangemang.

Mediakontakt
En mediakontakt såväl behandlar som främställer media (Texter, Bilder, Ljud). Personen i denna roll måste inte, men kan, sköta dialog med media (TV, Radio, Tidningar). Men bör vara personen som ska kontaktas för att få boka intervjuer. Vara huvudansvarig för pressutskick, i den mån att de blir skrivna på ett bra sätt och skickas till rätt personer.
Man ska även kunna prata med sin mediakontakt om man vill ha guidning med hur man ska uttrycka sig i en intervju eller dylikt. Utöver detta så ligger det även på mediakontakten att hålla berörda webbsidor uppdaterade med relevant och korrekt information.

Webb
En webbkontakt har i uppgift att framställa och upprätthålla driften av berörd webbsida. I tillägg till detta så åligger det även på webbkontakten att hålla sig uppdaterad om ny teknik som partiet kan dra nytta av.

Dessa roller på Valkretsnivå kommer innefatta en mer stödjande roll för de på kommunnivå, och hjälpa till att koordinera mellan kommunerna och även fungera som en kontakt vidare uppåt i organisationen. Så som webb till webbgruppen, Media till Mediagruppen, Aktivism kommer således hjälpa kommunerna med större events där hela valkretsen är kallade. Medlemsvård på valkretsnivå kommer mest ligga på att vårda funktionärerna, då kommunen tar hand om sina egna medlemmar.
Personen med en roll på valkretsnivå blir knutpuntken för alla kommunledare med samma roll i den valkretsen. På detta viset kan man jobba tillsammans mellan kommuner på ett enklare sätt, och även över valkretsen om man vill planera ihop något större.
Dessa rollbeskrivningar är bara en grundläggande beskrivning, de kan korrigeras eller utökas efter behov.

Med tanken vi har så kommer det uppstå som ett rutnät av platser och roller, då man kan få en full lista med alla som har samma roll inom ett visst område, hela Sverige eller bara en kommun. Det går även att på samma sätt se vilka i kommunen, valkretsen eller distriktet som jobbar med de olika rollerna, så att man lättare kan kontakta rätt person.
För att citera partiledningen igen:

Lokala organisationer har därför ledningsgrupper, på alla ställen och på alla nivåer. Dessa ledningsgrupper sammanträder minst en gång i månaden, regelbundet och förutsägbart, på sätt som är enklast för respektive grupp (IRC, Skype, café). Gärna oftare när det är mycket aktivitet: varannan eller till och med varje vecka.

Detta skulle då gälla för båda grupperna, tvärsnitt i valkretsen för de olika rollerna och kommunerna.

I tisdags i Operativa Frågor diskuterades det hur vi ska aktivera alla de volontärer som anmält sitt intresse att aktivera sig i Piratpartiet. Detta kan vara en bra start. Kolla med dem om de tror att de kan fylla upp en av dessa 4 roller. Nu säger vi inte att dessa 4 roller är de enda som är tillåtna, utan det var de rolller vi fann behov av just nu i Värmland.
Om detta läggs på alla nivåer inom partiet så kommer man ha ansvar för sitt respektive område, må det vara på kommunal, valkrets, distrikt eller nationell nivå, och koordinera dem som är på nivån under sig.
Diskussion hänvisas till Piratpartiets forum.

Posted in piratpartiet, projekt | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 Comments »